[បុគ្គលិកផ្នែកជាង ៥ រូបដែលទទួលបានពិន្ទុ CEM ពេញពីអតិថិជននៅក្នុងខែមេសា 👷🏻‍♂️✅💯]

[English Below]
———————

ភ្នំពេញ៖ CEM គឺជាការផ្ដល់ពិន្ទុដែលបុគ្គលិកខាងផ្នែកជាងទទួលបានពីអតិថិជនក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដែលពួកគាត់ពេញចិត្តពីខាងក្រុមហ៊ុន។

ផ្អែកតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Opennet គឺចង់ផ្ដោតលើការថែទាំអតិថិជន ដោយផ្ដល់នូវភាពទុកចិត្ត សេវាកម្មល្អ និងស្នាមញញឹមដោយយោងតាមពាក្យស្លោក «សេវាកម្មល្អនិងស្នាមញញឹមបាយ័ន»។

ជាក់ស្ដែង នៅក្នុងខែមេសានេះ បុគ្គលិកផ្នែកជាងចំនួន ៥ រូបមកពីសាខាភ្នំពេញ,សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងសាខាខេត្តបាត់ដំបង ដែលទទួលបានពិន្ទុពេញចំនួន ៥ពិន្ទុ ពីការវាយតម្លៃនិងផ្ដល់ពិន្ទុជូនពីអតិថិជន ដែលពួកគាត់ទាំង ៥ រូបបានខិតខំបំពេញការងារនិង អនុវត្តតាមបទដ្ឋានការងារ ក្នុងការលើកកម្ពស់តំលៃនៃបុគ្គលិកបច្ចេកទេសផ្នែកជាង ដែលកាន់តែធ្វើអោយអតិថិជនមានការពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀត៕
———————

Phnom Penh: CEM is an evaluation from customers for technical staff who provide best services to their customers.

Based on Opennet’s vision, we want to focus on customer care by providing trust, quality, good service and hospitality, according to the slogan «The Best Services and The Bayon Smile».

In fact, this April, 5 technical staffs from Phnom Penh, Banteay Meanchey and Battambang branches received full scores 5 points from the evaluation and points from customers that all of them worked hard to fulfill their target and comply with labor standards to increase the value of technical staffs, which makes customers more satisfied to use our services.
#Opennet #OpennetNews #BestStaff

Related posts