ក្រុមហ៊ុន Opennet បានសម្រេចបន្តកុងត្រាថ្មីបន្ថែមរយៈពេល ១ ឆ្នាំជាមួយទូតសុឆន្ទះ Miss Bayon Smile ទាំង ៣ រូប 👸🏻🥰❤️] [English Below]

ក្រុមហ៊ុន Opennet និងទូតសុឆន្ទះ Miss Bayon Smile ទាំង ៣ រូបរួមមានកញ្ញា ហង្ស មករា, កញ្ញា សុខ រតនា និងកញ្ញា ហឿន រស្មី បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការសម្រេចបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល ១ ឆ្នាំបន្ថែមទៀត ដើម្បីបន្តធ្វើជាអ្នកតំណាងផ្សព្វផ្សាយនិងបន្តសកម្មភាពកម្មវិធីផ្សេងៗប្រចាំក្រុមហ៊ុន។

ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងផ្សព្វផ្សាយ ប្រចាំក្រុមហ៊ុន បេក្ខនារីទាំង ៣ រូបសន្យាថានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយ អំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានទំនុកចិត្តនិងគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ជូនដល់អតិថិជន ឲ្យកាន់តែច្រើននិងទូលំទូលាយជាងមុនបន្ថែមទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កុងត្រាចាស់របស់ទូតសុឆន្ទះទាំង ៣ រូបគឺបានផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងផុតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះ៕
———————

Opennet Company and the three Miss Bayon Smile Brand Ambassadors, including Miss Hang Makara, Miss Sok Ratana and Miss Hoeun Raksmey, have agreed to extend their contract one more year to continue act as representatives and other program activities for the company.

As the company’s advertising presenter, the three beautiful candidates to continue their efforts to promote the company’s products and services with confidence and high quality to customers.

It should also be noted that the old contracts of the three goodwill Brand Ambassadors recently expired on April 30, 2021.
#Opennet #OpennetNews #MissBayonSmile

Miss Bayon Smile កញ្ញា ហង្ស មករា យល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល ៦ ខែ

Miss Bayon Smile កញ្ញា សុខ រតនា យល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល ១ ឆ្នាំ

Miss Bayon Smile កញ្ញា ហឿន រស្មី យល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល ១ ឆ្នាំ

Related posts