ក្រុមហ៊ុន Opennet សាខាខេត្តបាត់ដំបង បានយកអំណោយ ទៅជូនលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែលកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺ កូវីដ19

ក្រុមហ៊ុន Opennet សាខាខេត្តបាត់ដំបង បានយកអំណោយមី ទឹកសុទ្ធ  ទៅជូនលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែលកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដសាលាសម្ដេចឪ និង កន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដស្រុកឯកភ្នំ.  

Read More